Pompei, Italia by Francesco Erbani

pompei, Italia book cover art

Cover art. Erbani, Francesco. Pompei, Italia. Milan: Feltrinelli, 2015. Print.